Život farnosti

Farnost Vysoké Popovice vás zve do Rapotic na

SEDEROVOU VEČEŘI

Sederová večeře je slavnostní večeří, která připomíná vyvedení Izraele z egyptského otroctví a v židovské komunitě se slaví nepřetržitě plus minus 3.500 let. Stejnou večeři slavil i Ježíš těsně před svou smrtí. Při naší symbolické večeři budeme rozjímat nad texty o Vyjití z otroctví. Pojďte zakusit společnou bohoslužbu u prostřeného stolu.

 

v kapli v RAPOTICÍCH

18. dubna 2019 (Zelený čtvrtek)

po skončení mše svaté (cca v 18.30)

 

Pokud se chcete zúčastnit, je třeba se

nejpozději v neděli 14. dubna

zapsat na zapisovací archy v kostele nebo se přihlásit na kontaktu:

Zdeněk Strašák   732 275 674 strasak.zdenda@seznam.cz

Je možné napsat SMS nebo e-mail a uvést počet osob a kontaktní osobu.

 

Pokud můžete darovat nebo pomoci s přípravou, zapište se, prosím, na arch „Pomocníci“.

 

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY NA JEDNU OSOBU: 60 – 80 Kč.

 

Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu.

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 V ČÍSLECH

 

 

 

 

 

 

 

OBEC

částka v Kč

2019

2018

2017

2016

2015

LESNÍ JAKUBOV

7.660

7.320

8.010

8.012  

7.800  

98 obyvatel

78,16 Kč na o.

81,33 Kč na o.

89,00 Kč na o.

89,02 Kč na o.

86,67 Kč na o.

LUKOVANY

37.094

32.067

26.841 

26.044  

27.330  

617 obyvatel

60,11 Kč na o.

52,92 Kč na o.

44,29 Kč na o.

42,98 Kč na o.

45,10 Kč na o.

PŘÍBRAM 

23.584

24.796

18.803  

22.593  

19.902  

647 obyvatel

36,45 Kč na o.

39,74 Kč o.

30,13 Kč na o.

36,21 Kč na o.

31,89 Kč na o.

RAPOTICE

23.723

22.592

20.105 

19.068  

20.246  

537 obyvatel

44,17 Kč na o.

43,36 Kč na o.

32,22 Kč na o.

36,60 Kč na o.

38,86 Kč na o.

VYS. POPOVICE

23.835

24.221

21.527  

22.020   

19.744  

710 obyvatel

34,98 Kč na o.

35,00 Kč na o.

34,50 Kč na o.

31,82 Kč na o.

28,53 Kč na o.

ZAKŘANY

38.012

33.496

25.046  

28.520  

27.050  

765 obyvatel

49,69 Kč na o.

45,70 Kč na o.

40,14 Kč na o.

38,91 Kč na o.

36,90 Kč na o.

CELKEM 

154.908

144.492

120.332  

126.257  

122.072  

ČR  

119,134.534

116,305.402 

82,751.734

96,029.404

89,373.094

 

Přejeme vám požehnané svátky, radost a pokoj v srdci!

Image result for vysoké popovice betlém

 NOC V KAPLI 2018 

Letošní noc proběhla navečer 1. června. Zahájili jsme ji mší svatou provázenou komentářem; komentář byl zaměřený na stavební části kaple. Přestavili jsme si liturgické zařízení kostelů a kaplí v lodi i v kněžišti, jeho symboliku a význam.

    

Dalším bodem byla promluva PhDr. Vladimíra V. Večeři. Věnoval se mládeži v promluvě „S Bohem v pohodě, ale s bližním je to náročné…“

Poté přišly na řadu další přednášky.  Paní Monika Doležalová, vedoucí Památníku Bible kralické nám představila historii sousední Obce Kralice.

Následně jsme shlédli prezentaci z historie Rapotic - období kolem roku 1918 zpracované z archivu rodiny Liškovy č.p. 4.

       

Monika Doležalová poté přednesla příspěvek „Komenský a Žerotín“, o vztahu Jana Amose Komenského k majitelům náměšťského panství a historii kralické tiskárny po přestěhování z Ivančic.

K tématu J. A. Komenského jsme se vrátili v příspěvku Zdeňka Strašáka Komenského mapa Moravy, o jedné z nejstarších map tohoto území.

Na závěr Vladimír Večeřa nastínil historii šlechtických rodů v našem okolí v období 11. a 12. století.

   

Doprovodnou výstavu tvořily historické materiály z místní školy, přehlídka různých vydání Bible, tou Kralickou počínaje a panely z Muzea Bible kralické.

    

imageKRVAVÉ JAHODY

 Věra Sosnarová

 

Bítešská akademie       Pá 4. května 18.00               

                                                    Velká Bíteš – Kulturní dům 

Zve Kolpingova rodina, ICKK a Základní škola Velká Bíteš

Věra Sosnarová byla unesená ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou z Brna do Sovětského svazu. V nápravném pracovním táboře na Sibiři zažívaly nekonečné hrůzy stalinského teroru, které matka nepřežila. V pracovních táborech strávily celkem 8 let. Do Československa se obě sestry vrací až po devatenácti letech, za velmi nevýhodné pracovní smlouvy. Věře bylo 34 let a vážila 37 kilogramů. Při odjezdu ze Sovětského svazu i při příjezdu do vlasti musela odevzdat veškeré dokumenty a podepsat úplnou mlčenlivost, že nikdy nebude mluvit o tom, co prožila a viděla. Vše o minulosti muselo zmizet. Z obavy o opětovné odvedení na Sibiř mlčenlivost dlouho neporušila. O této části její minulosti se nikdy nedozvěděl její manžel a dlouho ji neznali ani její dva synové. Věru neustále sledovala tajná policie. Veřejně o své minulosti promluvila teprve po Sametové revoluci. Zážitky Věry Sosnarové zpracoval Jiří Svetozar Kupka v knize Krvavé jahody. Kniha bude po přednášce k zakoupení.

 

Děkuji všem, kteří s večeří pomohli a všem, kteří se jí zúčastnili.

Letos zase bez fotografií. Zdeněk Strašák

Farnost Vysoké Popovice vás zve do Rapotic na

SEDEROVOU VEČEŘI

Sederová večeře je slavnostní večeří, která připomíná vyvedení Izraele z egyptského otroctví a v židovské komunitě se slaví nepřetržitě plus minus 3.500 let. Stejnou večeři slavil i Ježíš těsně před svou smrtí. Při naší symbolické večeři budeme rozjímat nad texty o Vyjití z otroctví. Pojďte zakusit společnou bohoslužbu u prostřeného stolu.

 

v kapli v RAPOTICÍCH

29. března 2018 (Zelený čtvrtek)

po skončení mše svaté (zač. 17:30), tedy v 19:00 hodin

 

Pokud se chcete zúčastnit, je třeba se

nejpozději v neděli 25. března

zapsat na zapisovací archy v kostele nebo se přihlásit na kontaktu:

Zdeněk Strašák    732 275 674 strasak.zdenda@seznam.cz

Je možné napsat SMS nebo e-mail a uvést počet osob a kontaktní osobu.

 

Pokud můžete darovat proviant nebo pomoci s přípravou, zapište se, prosím, na arch „Pomocníci“.

 

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY NA JEDNU OSOBU: 60 – 80 Kč.

 

Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu.

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 V ČÍSLECH  
         
obec částka v Kč
2018 2017 2016 2015
LESNÍ JAKUBOV 7.320 8.010 8.012   7.800  
90 obyvatel 81,33 Kč na obyv. 89,00 Kč na obyv. 89,02 Kč na obyv. 86,67 Kč na obyv.
LUKOVANY 32.067 26.841  26.044   27.330  
606 obyvatel 52,92 Kč na obyv. 44,29 Kč na obyv. 42,98 Kč na obyv. 45,10 Kč na obyv.
PŘÍBRAM  24.796 18.803   22.593   19.902  
624 obyvatel 39,74 Kč obyv. 30,13 Kč na obyv. 36,21 Kč na obyv. 31,89 Kč na obyv.
RAPOTICE 22.592 20.105  19.068   20.246  
521 obyvatel 43,36 Kč na obyv. 32,22 Kč na obyv. 36,60 Kč na obyv. 38,86 Kč na obyv.
VYSOKÉ POPOVICE 24.221 21.527   22.020    19.744  
692 obyvatel 35,00 Kč na obyv. 34,50 Kč na obyv. 31,82 Kč na obyv. 28,53 Kč na obyv.
ZAKŘANY 33.496 25.046   28.520   27.050  
733 obyvatel 45,70 Kč na obyv. 40,14 Kč na obyv. 38,91 Kč na obyv. 36,90 Kč na obyv.
CELKEM  144.492 120.332   126.257   122.072  
ČR     82,751.734 96,029.404 89,373.094

 

Oprava dláždění nádvoří kostela

Celková hodnota díla I. etapy Úprava nádvoří

kostela Vysoké Popovice byla 925 071 Kč.

Nadace ČEZ přispěla částkou 100 000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

MŠE SVATÁ VE STARÉ KAPLI V RAPOTICÍCH

Ve čtvrtek 6. července 2017 v den připomínky sv. Marie Gorettiové byla slavena mše svatá v Rapoticích.

P. Peřina využil nově požehnané staré kapličky s novou fasádou. Mše svaté se zúčastnili farníci místní, z Popovic, Lesního Jakubova a Příbrami. Slavila se na tomto místě přinejmenším po 23 letech.

Příští mše zde bude ve čtvrtek 20. července v 18 hodin.

 

NOC V KAPLI

16. června 2017

Program Noc v kapli jsme využili k uspořádání slavnosti na návsi. Vlastnímu programu předcházel požehnání staré kaple. Kapli vloni obec opravila. Slavnosti se zúčastnili kromě domácích také farníci popovské farnosti. Po požehnání přešli účastníci průvodem do nové kaple na mši svatou.

Noc v kapli byla zahájena slavením mše svaté. Mše byla komentovaná; komentář se zaměřil na podrobné seznámení s liturgickými předměty, které se běžně při mši svaté používají.

 

Od 19 hodin začal vlastní program. Zhruba 50 hostů si vyslechlo přednášky vztahující se k okolí Rapotic a jejich historii.

S historií hradu Levnova (Ketkováku) nás seznámil pan Josef Obršlík, starosta Ketkovic.

 

O vybudování a významu lokality Dolna, o pravidelné péči o ni a o terénní exkurzi studentů v Rapoticích hovořili Petr smekal a Dr. Jan Farkač.

Vladimír Václav Večeřa ze Zbraslavi přiblížil nejstarší historii obcí v okolí.

 

 

 

 

Následovala prezentace významného rodu pánů ze Zbraslavi, zakladatelů rodu krále Jiřího z Poděbrad.

Doprovodná výstava byla zaměřená na dvě oblasti.

V jedné představila materiály z nejstarší historie rapotické školy, z podkladů poskytnutých panem Janem Kolaříkem. Prohlédli jsme si staré dokumenty, jako rozpočet školních potřeb z roku 1939, účetnictví školy z let 1896 a 1908, rozpočet obce z roku 1909, soupis dětí z let 1917, 1921 a 1923, rozpočet na novou škoní budovu a původní plány budovy, staré fotografie školy, kopii osobního materiálu učitele Josefa Věromíra Plevy - spisovatele, vyznání pana Jaroslava Nováčka řídícího učitele a spoluzakladatele Památníku bible kralické.

Ve druhé oblasti jsme se věnovali proměnám návsi ve fotografiích, které poskytli z rodinné kroniky Liškovi č. 4. Na fotografiích jsme mohli porovnat změny vzhledu návsi v průběhu uplynulého století se současným stavem.

 

Děkujeme všem, kdo poskytli při pořádání této akce pomoc.

Zdeněk Strašák

ŽEHNÁNÍ KAPLE NA NÁVSI V RAPOTICÍCH

16. června 2017

Děkujeme za účast všem příchozím!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVA KAPLIČKY V RAPOTICÍCH

V říjnu dokončil Obec Rapotice opravu kapličky na Návsi. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Sasta s nejnižší nabídnutou cenou  617.699,- Kč včetně DPH. Na akci byla získána dotace od SFDI ve výši  400.000,- Kč a částka 217.699,- Kč šla z rozpočtu obce.

Protože se zdivo kapličky rozestupovalo, byly slabé základy zpevněny piloty. Kolem budovy bylo provedeno odvodnění. Starou omítku zedníci otloukli a nahodili novou. Uvnitř provedli rovněž novou omítku, nově položili i podlahu. Klempíři dali novou střechu a okapy. Před kapličkou je udělaný chodník, okolí upraveno.

 

 

 

 

 

 

RAPOTICKÉ CURARE

V prostorách kaple proběhlo sousedské setkání nazvané CURARE (cūrāre latinsky znamená starat se, pečovat). Při setkání se věnujeme tématům péče o spoluobčany s hendikepem.

Vozíčkářka Petra Čermáková nám vyprávěla, jakým přínosem je pro ni její asistenční pes Cyril. Tito psi procházejí náročným výcvikem, jeho cena se pohybuje kole 200 tisíc korun. Dokáže otevřít dveře, podat klíče, prádlo, peníze či jiné předměty ze země. Nepostradatelným  pomocníkem je  při pohybu na ulici. Svoji paní doprovází do dopravních prostředků, do restaurace… Petra také předvedla výrobky z letního tábora pro postižené - šperky z recyklovaného odpadu.

Představila se firma Frontvel s.r.o., zajišťující práci občanům s hendikepem.

Dozvěděli jsme se, jak vozíčkáři hrají divadlo a připravují novou premiéru - Penzion pro svobodné pány.

Domov bez zámku z Náměště nad Oslavou představil své zařízení pro podporu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením od 18 let věku. Účelem je dosáhnout jejich začlenění a setrvání v přirozeném prostředí.

Pro lidi s mentálním postižením nabízejí služby pobytové:
domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 23 osob) 

Hrotovice, Velká Bíteš,
chráněné bydlení (kapacita 47 osob)

Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad  Oslavou, Okříšky, Pucov,
odlehčovací služba (kapacita 3 osoby)

Náměšť nad  Oslavou, Okříšky, Velká Bíteš.

a služby ambulantní v Náměšti nad  Oslavou:

denní stacionář (denní kapacita 30 osob)

sociálně terapeutická dílna - Kavárna Pohodička (doporučujeme, najdete ji v ulici V. Nezvala, cestou ke hřbitovu.

Shlédli jsme časosběrný snímek o pobytu v bytě chráněného bydlení.

Setkání jsme zakončili posezením s harmonikou Zdeňka Šmardy.

 

NOC V KAPLI

 

proběhla v nové rapotické kapli 17. června. Náš program navazuje na Noc kostelů, která již pravidelně probíhá v červnu v celé republice. Naše Noc není zaměřená pouze na církevní tématiku, ale  vedle jiných zajímavých témat především na historii obce a okolí.

Program začal mší svatou. Ta byla komentovaná - v jejím průběhu byly jednotlivé části mše vysvětleny.

Přednášky zahájil Michal Vaďura jako Vozíčkář mezi piráty. Popsal svoji plavbu na historické plachetnici La Grace z Korsiky do Francie. Díky obětavosti posádky si splnil svůj sen o plavbě s mořskými vlky.

La Grace je replika klasické  dvoustěžňové brigy z druhé poloviny 18. století. Podle dostupných pramenů se La Grace jmenovala loď prvního skutečného českého námořníka Augustina Heřmana. Ten nejprve ve službách holandské Západoindické společnosti přeplul několikrát Atlantik. Po osamostatnění začal s La Grace přepadat španělské obchodní lodi. Později se stal největším vývozcem tabáku v Americe.

Paní Silva Smutná, etnografka Muzea Vysočiny Třebíč, představila Kroje Podhorácka. Navíc doplnila čtení z kroniky fotografiemi oblečení, které se nosilo v Rapoticích.

S Historií kláštera v Oslavanech, s jeho výstavbou a architekturou, se změnami jeho majitelů, dále s nejstarší historií a se zakladateli sousední obce Zbraslavi a o středověkém osídlování a rozvoji našeho nejbližšího okolí nás seznámil Vladimír Večeřa.

Díky laskavosti manželů Liškových z čísla 4 na Návsi jsme mohli předvést množství ukázek z jejich rodinné kroniky. Další fakta nám zpřístupnil pan Jan Kolařík. Události z historie obce vám předkládáme na dalších stránkách Zpravodaje.

Zmíněná témata z historie obce a farnosti byla vystavena na panelech. K  nahlédnutí byly i školní kroniky - od založení v roce 1886 po skončení protektorátu.

Doprovodnou výstavu k programu tvořily obrazy Milana Kopuletého. Zachycují místa v obci a události, které v ní probíhají. Věnují se také často inspirujícímu údolí řeky Oslavy.

 

Hudební doprovod v průběhu večera obstarala folkrocková skupina Soumrak ze Zbraslavi a blízkého okolí s ukázkou své bohaté autorské tvorby.

 

Věřím, že najdeme témata, historická či aktuální, která budou dostatečně zajímavá i v budoucnu.

 

Myšlenky z

DUCHOVNÍ OBNOVY S BISKUPEM PAVLEM POSÁDEM

(synem rolníka se zdravým selským rozumem)

pro farnosti Vysoké Popovice a Zbraslav – v Rapoticích

13. 2. 2016

 

Půst je velmi vzácná, vážná i smutná doba (nemá být veselí a svatby) – není to doba úplně příjemná, ale má daleko hlubší rozměr. Je to doba velké Boží milosti a přízně.

Potřebujeme opustit věci nicotné a začínat se věcmi vážnými. Jako například hrající si dítě maminka odtrhne od hračky, aby ho mohla krmit; dítě si nemůže pořád hrát, protože by zemřelo hlady.

Člověk potřebuje chléb a hry, aby dal pokoj – aby moc nepřemýšlel.

Na poušti je vidět věci jinak – bez mobilu.

Nadchnout se pro půst! (neděle do postu nepatří). Papež dává za vzor Pannu Marii: KECHRITOMENE milostiplná (plná Boha), snoubenka Ducha svatého. Čeho je srdce plné, tím ústa oplývají – místnost se rozzáří. Maria nemůže nic jiného roznášet, než Boha, když je Ho plná.

BŮH NEMŮŽE VSTOUPIT TAM, KDE JE UŽ PLNO

(NAŠEHO EGOISMU) Je třeba vakuum, prostor, abychom Ho mohli nasávat.

Nesnažme se dělat všechno sami. Pravá radost je sledovat, jak Bůh skrze mne jedná.

BŮH JE MILOSRDNÝ

MISERICORDIA – Boží Láska objímá naši mizerii. Já, ubožák, se nechávám obejmout Boží láskou.

Čas je tak vzácný, že s ním máme hospodařit - a děkujme za to. Nejsme otroky času, ale naplňujeme jej.

Prožívejme každou minutu, jako by to bylo 100 let (kardinál Špidlík).

 

Celé Lukášovo evangelium je cesta Pána Ježíše do Jeruzaléma.

SKRZE KŘÍŽ KRISTU BLÍŽ

Kříž je tunel, na jehož konci je světlo Ježíšovo. Cesty žádné není než Kristus sám.

Kdy nás Pán Ježíš nejvíc miloval? Uzdravování byla bokovka - nepřišel uzdravovat.

Pán ježíš je vždy v kříži: kříž bez PJ je nesmysl a naopak.

Musíte se znovu narodit!

K pocitologii (pocitům) stačí víno – to není důležité.

Jsme pokřtěni = ponoření do smrti Pána Ježíše.

Nejdůležitější liturgií je liturgie Bílé soboty je obnovení křtu.

Baptisma = osvícení člověka.

VODA  - symbol života i smrti (pod hladinou vody říše démonů).

Křesťané mají podstatnou část smrti za sebou. Křest je nové narození. Máme účast na Jeho smrti, je tedy jisté, že s Ním budeme i žít. Křest je absolutně nutný ke spáse.

Bůh každého člověka oslovuje – vlastní ho nepřijali (nikdo nemůže říct, že o Bohu neslyšel).

Kdo Ho přijali, těm dal moc stát se Božími dětmi.

PIUS XII: kdyby kněží více žehnali, bylo by méně bomb.

VELIKONOCE = zpřítomňování Božího života.

 

EUCHARISTIE JE NEVYČERPATELNÉ TÉMA

ROK MILOSRDENSTVÍ

Téma křtu.

Půst a Velikonoce nelze od sebe oddělit.

SVATÝ ROK - církev nutně potřebuje čas hlubokých změn. Církev má osobitý přínos do této doby.

ZVIDITELNĚNÍ BOŽÍ MILOSTI

Pán Ježíš říká AMEN - a to je potvrzení, že to tak je.

Děti – mají prvně 20 let poslouchat a učit se, pak mohou mít svůj názor. Doporučená je výchova v láskyplném násilí. Všechno nutit kromě víry.

Nepouštět otěže v zájmu demokracie. My naopak rozkýváváme olovnici, namísto jejího uklidňování. Stavíme podle rozkývaných hodnot.

 

NAŠE SÍLA JE V LÁSCE

Máme obrátit pozornost k podstatě evangelia a být vždy svědky Pána Ježíše.

P. Pavlík, jezuita: Každý si teď dělá, co chce - COCHCÁRNA.

CENTRUM EVANGELIA = MILOSRDENSTVÍ.

Slavit: udělat znovu středem našeho života Pána Ježíše jako milosrdného Boha.

Lukášovo evangelium je o Božím Milosrdenství.

Svatý rok líbezného doteku Božího odpuštění.

Když je nouze nejvyšší  - pomoc Boží nejbližší.

Bohu se nejvíc líbí ODPOUŠTĚT svým dětem.

Máme znovu objevit svátost smíření.

TRAGÉDIE: člověk, který si myslí, že nehřeší.

Kdo se nezpovídal, neprožil Boží něhu.

Kdo nebyl u zpovědi, nevím, kdo je Bůh.

Ambrož: Bůh stvořil, člověka, aby měl komu odpouštět.

I ve Starém zákonu je dost lásky: Bůh stvořil někoho, koho chtěl mít rád.

Boží Lásku zakusím až po odpuštění

Před zpovědí je dobré odprosit ty, kterým jsem ublížil.

BYTÍM BOHA JE MILOSRDENSTVÍ = objetí, láska.

POUZE MILOSRDNÁ CÍRKEV ZÁŘÍ.

Mocně pocítit radost, že mě Ježíš nalezl.

Kdyby se víc odpouštělo, nebyly by rozvody.

Slunce ať nezapadne nad vaším hněvem (beton po čase zatvrdne, kdo neodpustí hned, pak to má těžší).

Pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé.

 

ADORACE

Ty uvažuješ orchestrálně! Znáš každý hlas! (básník Jan Zahradníček).

Cítíme dotek Boží Lásky vtěleného Milosrdenství ve svátosti oltářní.

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJE SRDCE každého člověka a dává lásku a uschopňuje ho k milosrdenství.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Ze svého existenčního odcizení můžeme vyjít pomocí skutků milosrdenství.

Skutky duchovního milosrdenství: radit, odpouštět, zapomínat….

Už ve SZ nazýváme Boha milosrdným.

Mojžíšovi se zjevil Bůh jako M+M (milosrdný a milostivý), shovívavý a plný lásky.

Nikdy neochabuje v odpouštění.

MILOSRDNÝ - jemnocit maminky ve vztahu k dítěti. Bůh se dojímá jako maminka a chce dát i sebe - láska niterná

MILOSTIVÝ - prokazuje milost a soucit, sklání se nad slabým a ubohým. Tak je připraven odpouštět, že ani nenechá dokončit zpověď.

MILOSRDENSTVÍ JE SLAVNOST

SHOVÍVAVÝ = dlouhého rozsahu, velkodušný ve strpení.

LASKAVÝ je veliký a mocný k nám nepatrným a neschopným.

CITY, MILOST, DOBROTA

Láska, která dělá vždy první krok s božskou pečlivostí, kterou nedovede nic zastavit.

 

VĚRNOST bez hranic

Pán je strážce, který nikdy nespí, nad každým bdí, aby nás vedl k životu.

Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla - nebude dřímat a spát, bude střežit tvou duši.

VĚRNÝ VE SVÉM MILOSRDENSTVÍ, protože nemůže zapřít sám sebe.

Je trvale a spolehlivě přítomen = jistota naší víry.

MILOSRDNÝM A MILOSTIVÝVM, SHOVÍVAVÝM , LASKAVÝM A VĚRNÝM BOHEM jsme milováni.

Zvláštní úkon lítosti

Odpusť mi moje hříchy, Pane,
odpusť mi moje hříchy – hříchy mého mládí, hříchy mých úst, hříchy současnosti, hříchy mé duše, hříchy mého těla, hříchy mé nečinnosti, moje vážné úmyslné hříchy, hříchy, kterých jsem si vědom, hříchy, které jsem tak dlouho tajil a které jsou teď skryté mé paměti.
Upřímně lituji každého hříchu, smrtelného i lehkého,
lituji všech hříchů od dětství až po současnost.
Vím, že moje hříchy zranily tvoje láskyplné Srdce.
Můj Spasiteli,
vysvoboď mě z pout zla skrze své nejbolestnější utrpení a umučení.
Ježíši, zapomeň a odpusť, jaký jsem byl.
AMEN
 

RAPOTICE - NOVÁ BOŽÍ MUKA

Vydařené setkání občanů Rapotic s hendikepovanými umělci  v sobotu 26. září 2015 má svůj výsledek v podobě umístěné Boží  muky v areálu kaple, kde se vytvořilo pěkné zákoutí zahrady.

Předvedené dovednosti valašského řezbáře pana Zimka a malířky paní Dočkalové, zaujalo návštěvníky všech věkových kategorií v připraveném  prostředí a  v sousedské atmosféře. Vážnost  kulturní, duchovní a charitativní akce byla zdůrazněna angažovaností  místních firem a živnostníků a osobní  účastí  delegace  tří radních představitelů obce.

Zakoupené dílo z drobných darů a výtěžků akce bylo  slavnostně  posvěceno, konala se mše svatá  a  nejen  věřící přijali toto mistrovské dílo s uznáním a obdivem.

Příjemné odpoledne  s pohoštěním  a hudbou zaujalo i  početné mladé návštěvníky, kteří  si zkusili pod vedení paní Dočkalové  vytvořit svůj obrázek z voskových barev  a odnést si památku na užitečný zážitek v Rapoticích.

Toto  netradiční  setkání  občanů Rapotic a návštěvníků s  lidovým uměním, s krásou a duchovními hodnotami, které jsou nám dány  a je záslužné o ně pečovat  a s přihlédnutím  i na charitativní  stránku věci  si zaslouží naši pozornost i v budoucnosti.

Rostislav Bártek

 

TOPlist
aktualizováno: 06.04.2019 20:09:11